REGULAMIN SĘDZIEGO PAINTBALLOWEGO POL REF


Na podstawie statutu Warszawskiego Klubu Paintballowego (dalej zwany WKP) ustala się następujące zasady sprawowania przez uprawnione osoby funkcji sędziego paintballowego, zwanego dalej „Sędzią” lub „POL REF”.


§ 1. Sędzia

1.1 Sędzią w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest:
1.1.1 Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca w pełni z praw publicznych, która ukończyła 18 lat.  
1.1.2 Osoba posiadająca licencję sędziego paintballowego, której koszt wydania ponosi ubiegający się, w wysokości ustalonej przez WKP.

 

§ 2. Przyznanie Licencji

2.1 Licencję sędziego paintballowego można przyznać osobie, która:
2.1.1 Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2.1.2 Korzysta z pełni praw publicznych.
2.1.3 Pisemnie zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutu i Regulaminów WKP w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej.
2.1.4 Posiada kwalifikacje zdrowotne do wykonywania zadań sędziego  paintballowego, według zaświadczenia lekarskiego lub własnego oświadczenia i bierze za to oświadczenie pełną odpowiedzialność.


§ 3. Ważność Licencji


3.1 Licencję sędziego paintballowego przyznaje się na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 2.


§ 4. Ubieganie się o przyznanie Licencji


4.1 Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji sędziego paintballowego składa w WKP pisemny wniosek (wg. Wzoru) zawierający:
4.1.1 Imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
4.1.2 Datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy.
4.2 Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć:
4.2.1 Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
4.2.2 Oświadczenie o zdolnościach zdrowotnych do wykonywania zadań sędziego paintballowego.
4.2.3 Zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji sędziowskich, organizowanym przez WKP.
4.2.4 Zobowiązanie do prawidłowego wykonywania obowiązków sędziego paintballowego.


§ 5. Wzór Licencji


5.1 Przyznanie licencji potwierdza dokument, którego wzór zawiera załącznik do Regulaminu WKP POL REF.


§ 6. Odmowa Przyznania Licencji


6.1 Zarząd WKP może odmówić przyznania licencji sędziego paintballowego, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w § 2 i 4, a braki formalne we wniosku nie zostały usunięte, mimo wezwania, w wyznaczonym terminie.
6.2 Licencji sędziego paintballowego nie może uzyskać osoba, która, pełniąc tę funkcję, została przez właściwy polski związek sportowy pozbawiona licencji z przyczyn określonych w § 7 1 pkt 3 - przez okres dwóch lat od daty wydania tej decyzji.
6.3 Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia.
§ 7. Pozbawienie Licencji
7.1 Zarząd WKP pozbawia licencji sędziego paintballowego w razie:
7.1.1 utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych lub ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym,
7.1.2 utraty zdrowia uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków sędziego paintballowego,  
7.1.3 popełnienia (w trakcie wykonywania zadań sędziego paintballowego)przez sędziego paintballowego czynów sprzecznych z etyką i kulturą wykonywania zadań sędziego paintballowego,
7.2 Zarząd WKP może pozbawić sędziego paintballowego licencji również w razie:
7.2.1 odmowy lub zaprzestania uczestnictwa w szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji sędziowskich,
7.2.2 naruszenia innych obowiązków sędziego paintballowego, określonych w Regulaminie właściwego organizatora turniejów paintballowych.
7.3 Pozbawienie sędziego licencji wymaga uzasadnienia.


§ 8. Klasy Sędziowskie WKP może posiadać następujące klasy:


8.1 Sędzia Paintballowego:
8.1.1 Zasady otrzymania:
8.1.1.1 wiek – ukończone 18 lat,
8.1.1.2 ukończony kurs sędziego organizowany przez WKP
8.1.2 Uprawnienia:
8.1.2.1 prowadzenie rozgrywek paintballowych jako sędzia zwykły z wyłączeniem obowiązków sędziego HEAD REF
8.3 Sędzia paintballowy HEAD REF:
8.3.1 Zasady otrzymania:
8.3.1.1 minimum 1 rok stażu, jako Sędzia paintballowy,
8.3.1.2 sędziowanie 5 turniejów, jako sędzia paintballowy, zgłoszonych do WKP przez organizatora rozgrywek,
8.3.2 Uprawnienia:
8.3.2.1 prowadzenie turniejów paintballowych jako Sędzia Główny – Head Ref.
8.4. Sędzia Przedstawiciel Regionalny WKP:
8.4.1 Zasady otrzymania:
8.4.1.1 minimum 2 lata stażu, jako sędzia paintballowy,
8.4.1.2 sędziowanie 10 turniejów, jako sędzia główny – Head Ref,
8.5. Uprawnienia:
8.5.1 prowadzenie kursów i wnioskowanie do WKP o wydanie licencji sędziego paintballowego dla nowych osób.


§ 9. Dopuszczenie do pełnienia funkcji Sędziego


9.1 Sędzia zostaje dopuszczony do pełnienia swej funkcji podczas zawodów w danym turnieju w przypadku posiadania ważnej licencji sędziego paintballowego WKP POL REF.


§ 10. Prawa Sędziego


10.1 Sędzia ma prawo do pomocy szkoleniowej i organizacyjnej ze strony WKP.


§ 11. Obowiązki Sędziego


11.1 Sędzia ma obowiązek:
11.1.1 Pełnienia funkcji sędziowskich według wyznaczenia przez uprawnione do tego osoby lub organy ze strony organizatora rozgrywek oraz WKP.
11.1.2 Stosowania się do przepisów gry i ich obowiązującej interpretacji.
11.1.3 Stałego podnoszenia kwalifikacji.
11.1.4 Przestrzegania Regulaminów i przepisów dotyczących sędziów w tym przepisów dyscyplinarnych oraz uchwał i postanowień Zarządu WKP.
11.1.6 Być dyspozycyjnym, co do delegowania przez WKP do pełnienia obowiązków sędziego paintballowego.
11.1.8 Zachowania właściwej postawy moralnej w związku z pełnieniem funkcji sędziego.


§ 12. Kary


12.1 Naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu lub innych aktów prawnych regulujących status sędziego powoduje nałożenie przez Zarząd WKP następujących kar:
12.1.1 Upomnienia.
12.1.2 Zawieszenia w pełnieniu funkcji sędziego na zawodach na okres do 6 miesięcy.
12.1.3 Obniżenia klasy sędziowskiej.
12.1.4 Zawieszenia w pełnieniu funkcji sędziego na zawodach na okres do 2 lat w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów lub postawy niegodnej sędziego,
12.1.5 Dożywotniego pozbawienia praw sędziego, w przypadku rażącego naruszenia obowiązujących przepisów lub postawy niegodnej sędziego.


§ 13. Sprawy nieunormowane Regulaminem


13.1 W przypadkach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie a związanych z pełnieniem funkcji sędziego paintballowego decyzje podejmuje Zarząd WKP.


§ 14. Interpretacja Regulaminu


14.1 Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi WKP.


§ 15. Postanowienia Końcowe


15.1 Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd WKP w dniu 15 marca 2017 r. i wchodzi w życie w sezonie 2017

 

Załączniki:
1. Wzór licencji POL REF (tekstowy)
2. Wzór licencji POL REF (graficzny)
3. Wzór wniosku POL REF

ZARZĄD Warszawskiego Klubu Paintballowego