Statut stowarzyszenia sportowego Warszawski Klub Paintballowy

Rozdział 1: Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Warszawski Klub Paintballowy, jest klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ust. 7 ustawy o sporcie i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§ 3

 1. Stowarzyszenie podlega wpisowi do ewidencji klubów sportowych, działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
 3. Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania. 
 5. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.
 6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji swoich celów może zatrudniać pracowników.

§ 4

Stowarzyszenie używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2: Cele i środki działania

§ 5

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. Propagowanie kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia oraz wychowanie przez kulturę fizyczną.
  2. Prowadzenie działalności sportowej wśród mieszkańców całego kraju i upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku.
  3. Prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz organizacja imprez i zawodów w ramach integracji.
  4. Propagowanie rozwoju paintballa, w szczególności głównych cech tego sportu takich jak odwagi, refleks, postaw otwartości i tolerancji społecznej.
  5. Promocja sportu i rywalizacji sportowej wg zasad fair-play
  6. Organizacja zawodów i imprez sportowych (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, osób niepełnosprawnych).
  7. Nawiązanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach.
  8. Wspieranie młodych talentów i promocja młodych sportowców i ich osiągnięć.
  9. Propagowanie czynnego uprawiania sportu, w szczególności paintballa, jako sposobu na rozwój własnej osobowości oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, osób niepełnosprawnych).
  10. Realizowanie projektów i programów służących przeciwdziałaniu uzależnieniom i biernym formom spędzania wolnego czasu.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
  1. Organizowanie ćwiczeń i zajęć sportowych wśród młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych.
  2. Organizację zawodów sportowych, mistrzostw, lig i innych form rywalizacji sportowej.
  3. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów w sprawach organizacji imprez, zlotów i zawodów.
  4. Podejmowanie działań promujących młodych sportowców przez  stworzenie im możliwości trenowanie i brania udziału w zawodach na terenie Polski.
  5. Prowadzenie własnej witryny internetowej jako ośrodka informacji o działalności Stowarzyszenia.
  6. Współpracę z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o zbliżonych celach działania.
  7. Współdziałanie z organami samorządów terytorialnych i organami władz państwowych w celu zapewnienia członkom Stowarzyszenia właściwych warunków do uprawiania sportu.
  8. Uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej.
  9. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie prowadzonych w Stowarzyszeniu dyscyplin sportowych.
  10. Organizowanie spotkań, zajęć, prelekcji profilaktycznych, projektów mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zapobieganie nie dostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży poprzez działanie profilaktyczne i integracyjne.
 3. Cele Klubu mogą być realizowane przez odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

Rozdział 3: Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 6

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. Zwyczajnych.
  2. Wspierających.
  3. Honorowych.

§ 7

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą zostać obywatele polscy zamieszkali tak w kraju, jak i za granicą, którzy złożą pisemną deklarację i zostaną wpisani w rejestr członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą być członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
 2. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną dla realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są ustanawiani uchwałą Zarządu na zgodny wniosek 5 członków Stowarzyszenia.
 4. Członkowie - założyciele Stowarzyszenia stają się członkami z momentem podpisania deklaracji członkowskiej.

§ 8

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym, z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
 2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia.
 3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie.
 4. Korzystania z wszelakich urządzeń będących w dyspozycji Stowarzyszenia.

§ 9

 1. Członkowie wspierający mają prawo do:
  1. Uczestnictwa bezpośrednio lub – w przypadku osób prawnych – poprzez swoich przedstawicieli w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym.
  2. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia. 
 2. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 10

 1. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 11

 1. Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:
  1. Czynny udział w działalności Stowarzyszenia - z wyjątkiem Członków Honorowych.
  2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 
  3. Godne reprezentowanie Stowarzyszenia.
  4. Płacenie składek na zasadach przyjętych uchwałą Zarządu, za wyjątkiem członków honorowych i wspierających.

§ 12

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez:
  1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
  2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku: 
   1. Umyślnego naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia.
   2. Nie brania udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres 6 miesięcy.
   3. Nie płacenia składek przez okres 6 miesięcy, po uprzednim wezwaniu do ich uiszczenia.
  3. Likwidację Stowarzyszenia.
 2. Od uchwały o skreśleniu z listy członków przysługuje zainteresowanemu członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania trzymania przedmiotowej uchwały wraz z uzasadnieniem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu.

Rozdział 4: Władze Stowarzyszenia

§ 13

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna. 
 2. Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej. 
 4. Uchwały w przedmiocie wyboru władz oraz zmian statutu Stowarzyszenia zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 75% członków uprawnionych do głosowania.

§ 14

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata. 
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok. 
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia: 
  1. Z własnej inicjatywy członków Zarządu – na podstawie uchwały Zarządu.
  2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  3. Na wniosek 1/3 ogółu członków.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywa się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje na sprawami, dla których zostało zwołane. 
 6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia za pomocą listu poleconego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile członek wyraził zgodę na ten tryb powiadamiania i podał jednocześnie do wiadomości Zarządu swój adres e-mail.

§ 15

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
  1. Uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia.
  2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
  3. Uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia.
  4. Wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  5. Podejmowanie uchwały o zmianie statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia. 
  6. Uchwalenie regulaminów:
   1. Zarządu.
   2. Komisji Rewizyjnej.
   3. Wyróżnień i nagród.
  7. Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  8. Powoływanie sekcji Stowarzyszenia.
  9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
 2. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej 60% członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników o ile drugi termin był podany w zawiadomieniu.
 3. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd, niezależnie od osób, w którym uczestnictwo w Walnym Zebraniu przysługuje na mocy niniejszego statutu.

§ 16

 1. Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków a jego przedstawiciele reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 Członków w tym z:
  1. Prezesa.
  2. Sekretarza.
  3. Skarbnika.
 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym, po wyborach zebraniu.
 4. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
  2. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
  3. Ustalanie wysokości składek członkowskich i trybu uiszczania.
  4. Wybór kierowników sekcji.
  5. Sporządzanie planów pracy i budżetu.
  6. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
  7. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
  8. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków. 
  9. Przyjmowanie i skreślanie członków.
  10. Uchwalanie wysokości Składek Członkowskich.
  11. Nadawanie odznak i odznaczeń. 
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 6. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, przy obecności, co najmniej trzech członków Zarządu.
 7. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu.
 8. W razie zmniejszenia się składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji spośród członków zwyczajnych Klubu. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać mniej niż połowę składu organu.

§ 17

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch członków. Komisja Rewizyjna konstytuuje się, wybierając spośród siebie Przewodniczącego.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedzialny jest za prawidłowe zorganizowanie jej pracy oraz prawidłowe sporządzanie protokołów z kontroli i za ich archiwizację.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu, mogą jednak brać udział w posiedzeniach Zarządu z prawem do głosu doradczego.
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów, przy obecności, co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej.
 6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności Klubu. 
  2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków.
  3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu.
  4. Składanie wniosków o absolutorium dla ustępującego Zarządu.
  5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

Rozdział 5: Majątek i Fundusze

§ 18

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Źródłami powstawania majątku Klubu są:
  1. Składki członkowskie i świadczenia członków wspierających,
  2. darowizny, spadki, zapisy,
  3. dochody z majątku Stowarzyszenia,
  4. dotacje,
  5. wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 2. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia lub w kasie do limitu określonego przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział 6: Postanowienia końcowe

§ 20

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zebranie Członków 2/3 głosów przy obecności co najmniej 75% członków uprawnionych do głosowania.

§ 21

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 23

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz prawa cywilnego.