Regulamin

1. Preambuła i definicje

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji wkpaintball.pl, w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych użytkowników wkpaintball.pl

§ 2.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki uczestnictwa w wkpaintball.pl, prawa i obowiązki Członków stowarzyszenia sportowego Warszawski Klub Paintballowy oraz Użytkowników, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Stowarzyszenia z tytułu świadczenia usług, 
 2. wkpaintball.pl - należy przez to rozumieć stronę internetową należącą do Stowarzyszenia Warszawski Klub Paintballowy.
 3. Stowarzyszeniu - należy przez to rozumieć Stowarzyszenie sportowe Warszawski Klub Paintballowy, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 21-361 Warszawa) przy ul. Drogomilskiej 23 lok. 102, REGON: 1474627209
 4. Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub reprezentanta firmy, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Stowarzyszenie Warszawski Klub Paintballowy w ramach serwisu wkpaintball.pl. 
 5. Forum - należy przez to rozumieć miejsce w wkpaintball.pl, gdzie przez użytkowników publikowane są informacje oraz prowadzone są dyskusje pomiędzy użytkownikami.
 6. Profilu - należy przez to rozumieć miejsce w wkpaintball.pl, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku, w tym wybrane przez Użytkownika dane osobowe/ firmy, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie oraz załącznikach do Regulaminu, 
 7. Koncie - należy przez to rozumieć istniejący w bazie danych wkpaintball.pl wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynikają: możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz hasła, możliwość modyfikacji danych opublikowanych w Profilu, możliwość modyfikacji ustawień Konta, możliwość publikowania treści na Forum.
 8. Administratorach - należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez Stowarzyszenie Warszawski Klub paintballowy, odpowiedzialne za prowadzenie wkpaintball.pl, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.

§3.

wkpaintball.pl jest serwisem społecznościowym, umożliwiającym swoim Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji i doświadczeń, publikowanie i promocję informacji.

2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 4.

 1. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 
 2. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do zawiadomienia Administratorów o cofnięciu zgody oraz zgłoszenia Administratorom prośby o dezaktywację konta.

§ 5.

 1. Umowa o korzystaniu z usług wkpaintball.pl  zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Użytkownika do administratora wypełnionego formularza rejestracyjnego. Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu się na Konto. 
 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
 3. Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn. 
 4. Stowarzyszenie rozwiązuje Umowę poprzez dezaktywację Konta Użytkownika przez Administratorów. 
 5. Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez zgłoszenia Administratorom prośby o dezaktywację konta.

§ 6.

Stowarzyszenie Warszawski Klub Paintballowy zastrzega sobie prawo do dezaktywacji Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla wkpaintball.pl lub naruszają prawo w ciągu 72 h od zgłoszenia bądź wykrycia naruszenia.

§ 7.

Dostęp do usług wkpaintball.pl jest bezpłatny. 

§ 8.

Stowarzyszenie Warszawski Klub Paintballowy zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania wkpaintball.pl, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych informacji, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do wkpaintball.pl oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Stowarzyszenia.

§ 9.

wkpaintball.pl ma charakter otwarty - podawane przez Użytkownika dane są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Profilu Użytkownika oraz na Forum. W szczególności są one dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

§ 10.

Aby korzystać z bezpłatnych usług świadczonych przez Stowarzyszenie w ramach wkpaintball.pl, konieczne jest założenie Konta. Konto zakłada się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego - podanie danych obowiązkowych oraz zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

§ 11.

Usługi określone w § 3. świadczone są między innymi poprzez: 

 1. udostępnienie Użytkownikowi możliwości tworzenia publicznie dostępnego Profilu, 
 2. udostępnienie Użytkownikowi możliwości tworzenia oraz uczestniczenia w dyskusjach na Forum
 3. umożliwienie Użytkownikowi wysyłania wiadomości prywatnych do innych Użytkowników, z zastrzeżeniami określonymi w niniejszym Regulaminie, 
 4. umożliwienie Użytkownikowi uczestnictwa w Lidze WKP, na zasadach określonych w Regulaminie Ligi WKP

3. Rejestracja i Konto

§ 12.

Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem http://www.wkpaintball.pl/register/

§ 13.

W szczególności wymagane jest podanie następujących danych: nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz hasła. Dane należy wprowadzać w polach profilu do tego przeznaczonych. Pola mogą zawierać tylko te dane do których zostały przeznaczone.

§ 14.

W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika danych zawierających obraźliwe treści,  oraz naruszających polskie Prawo, Administratorzy mają prawo: 

 1. wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, 
 2. zablokować Konto Użytkownika do wyjaśnienia sprawy, 
 3. Dezaktywować Konto Użytkownika w trybie określonym w § 7.

§ 15.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w wkpaintball.pl. Stowarzyszenie przetwarza dane użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 16.

Zrealizowanie procedury rejestracji w wkpaintball.pl, której skutkiem jest założenie Konta, możliwe jest wobec Użytkownika, który: 

 1. zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu,
 2. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) w Profilu, 
 3. potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym, 
 4. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych dyskusjach na Forum i wiadomościach w skrzynce wkpaintball.pl, przerwach technicznych w działaniu wkpaintball.pl, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach.

§ 17.

Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.

4. Dane osobowe i polityka prywatności

§ 18.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest Stowarzyszenie Warszawski Klub Paintballowy. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych w ramach wkpaintabll.pl. Za zgodą Użytkownika wkpaintball.pl przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym wkpaintball.pl, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez Stowarzyszenie w celach statystycznych i marketingowych. Dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.

§ 19.

Stowarzyszenie Warszawski Klub Paintballowy przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

§ 20.

Dane, materiały lub wypowiedzi Użytkownika mogą być przetwarzane przez Stowarzyszenie lub innych Użytkowników na potrzeby prowadzonej poprzez wkpaintball.pl działalności promocyjnej na rzecz społeczności wkpaintball.pl oraz celów statutowych Stowarzyszenia.

5. Korzystanie z usług Stowarzyszenia świadczonych w ramach wkpaintball.pl

§ 21.

Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie wkpaintball.pl. W przypadku stwierdzenia przez Administratorów, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne dezaktywacja jego Konta. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

§ 22.

Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do: 

 1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie wkpaintball.pl oraz od korzystania z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, 
 2. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, 
 3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu.

§ 23.

Zabrania się umieszczania w wkpaintball.pl i rozpowszechniania za jego pośrednictwem: 

 1. oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia, 
 2. oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
 3. haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

§ 24.

Zamieszczanie w wkpaintball.pl treści obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem obowiązującym w Polsce, jest zabronione. Treści takie oraz mogą zostać usunięte, Konta ich autorów mogą zostać dezaktywowane przez Administratorów.

§ 25.

Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego w serwisie wkpaintball.pl. Administratorzy mogą usunąć zdjęcia i teksty uznane przez nich za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie.
Uporczywe zamieszczanie niewłaściwych zdjęć i tekstów skutkować będzie zablokowaniem lub dezaktywacją Konta Użytkownika.

§ 26.

wkpaintball.pl zastrzega sobie prawo zmodyfikowania albo usunięcia Profilu, którego treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek wkpaintball.pl.

§ 27.

Użytkownik ma prawo zablokować możliwość wysyłania mu wiadomości prywatnych poprzez zmianę w konfiguracji swojego Profilu.

5a. Korzystanie z Forum.

§ 28.

Każdy Użytkownik może rozpocząć dyskusję na Forum oraz udzielać się w innych dyskusjach na Forum.

§ 29.

Użytkownik zamieszczający na wkpaintball.pl materiały w formie wypowiedzi zrzeka się wszelkich roszczeń względem Stowarzyszenia  z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z wkpaintball.pl bez podania przyczyny) tych treści.

§ 30.

Użytkownik zobowiązuje się do zachowania na forum kultury wypowiedzi i unikania wszelkiego rodzaju zachowań naruszających dobre obyczaje. Oceny wypowiedzi w sposób jednostronny dokonują Administratorzy lub osoby przez nich wyznaczone.

6. Prawa autorskie

§ 31.

Publikujący, umieszczając na serwisie materiały stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), udziela Stowarzyszeniu oraz Użytkownikom serwisu licencji „Creative Commons. Uznanie Autorstwa 3.0 Polska”, której pełny tekst dostępny jest pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode.

§ 32.

Licencja o której mowa w pkt. 33 automatycznie wygasa w przypadku jakiegokolwiek jej naruszenia przez Licencjobiorcę

§ 33.

Użytkownik publikujący w wkpaintball.pl treści o charakterze utworu autorskiego jest zobowiązany umieścić informację o autorze utworu w widocznym miejscu.

7. Odpowiedzialność

§ 34.

Stowarzyszenie Warszawski Klub Paintballowy nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w wkpaintball.pl przez Użytkownika.

§ 35.

Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Osoby wysyłające wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

§ 36.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w wkpaintball.pl, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

§ 37.

Stowarzyszenie wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z wkpaintball.pl i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem wkpaintball.pl produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§ 38.

Stowarzyszenie nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem wkpaintball.pl, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań. 

§ 39.

Stowarzyszenie nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania wkpaintball.pl w całości albo w części.

§ 40.

W przypadku otrzymania przez Stowarzyszenie urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

§ 41.

Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu wkpaintball.pl.

8. Reklamacje.

§ 42.

Zakłócenia w funkcjonowaniu wkpaintball.pl, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach wkpaintball.pl mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorom.

§ 43.

Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Stowarzyszenie w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Stowarzyszenie zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa.

§ 44.

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub serwisu wkpaintball.pl.

§ 45.

Reklamacje składane do Stowarzyszenia, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem wkpaintball.pl nie będą rozpatrywane. Stowarzyszenie nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

10. Przepisy przejściowe i końcowe

§ 46.

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

§ 47.

 1. Stowarzyszenie zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników, których zmiana dotyczy bezpośrednio. 
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1. 
 3. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1. z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia.

§ 48.

W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownikowi z chwilą zalogowania wyświetlona zostanie lista najważniejszych zmian. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu. Kliknięcie formuły "Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z nowym brzmieniem Regulaminu, rozumiem i akceptuję go w całości." oznacza wyrażenie woli pozostania w stosunku umownym ze Stowarzyszeniem na warunkach określonych w Regulaminie w nowym brzmieniu.

§ 49.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dn. 27-10-2014